Deelname Voorwaarden Veganuary Nieuwsbrief Wedstrijd

1. Geldigheid van de deelname

Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België. Internettoegang, online registratie en een geldig e-mailadres zijn vereist om deel te nemen.

De actie is geldig voor iedereen die zich in de actieperiode van 25.12.2022 tot 09.01.2023 aanmeldt via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier of Facebook-/Instagrambericht en voldoet aan alle algemene voorwaarden.

Deelname is mogelijk vanaf 25.12.2022.

Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname aan de winactie. GREENFORCE aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Deelname aan de actie is gratis. Met uitzondering van de internetkosten en transmissiekosten van de deelnemer, waarvan de hoogte afhangt van het door de deelnemer gekozen tarief van de mobiele telefoon- of internetprovider.

Inschrijvingen die voor 23:59 uur op 09.01.2023 zijn ingediend, zijn geldig. Inzendingen die om technische of andere redenen GREENFORCE niet tijdig, niet volledig of anderszins niet correct bereiken, worden niet in aanmerking genomen.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van GREENFORCE of derden die aan deze actie hebben meegewerkt. Deelname via geautomatiseerde diensten en in naam van iemand anders is ook uitgesloten.

2. Deelname

Het algemene proces voor deelname loopt als volgt:

  1. De deelnemer ziet een lead-advertentie op Meta (Facebook of Instagram) en vult het daarin weergegeven formulier in.
  2. De deelnemer ontvangt een e-mail om deelname, resp. inschrijving voor de nieuwsbrief, te bevestigen (dubbele opt-in).
  3. Na bevestiging zal de deelnemer worden opgenomen in de nieuwsbriefpool en de wedstrijd.

Als de deelnemer het relevante selectievakje heeft geselecteerd en het inschrijfformulier heeft bevestigd door op de knop "Nu invoeren" te klikken, verschijnt de bevestiging in een groen vakje en ontvangt de deelnemer een e-mail ter bevestiging van zijn deelname.

Deelname aan de GREENFORCE Veganuary Newsletter Competition 2022/23 geeft geen aanleiding tot financiële en/of andere claims van de deelnemer tegen GREENFORCE.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. GREENFORCE mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

Je dient, indien hier door GREENFORCE naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

3. Prijzen

Deelnemers maken kans op de volgende prijs:

1x GREENFORCE Veganuary Box. Inhoud bestaande uit 6 GREENFORCE Easy Mix producten. 

De winnaar wordt willekeurig en op onpartijdige wijze getrokken uiterlijk 2 weken na de actieperiode van 25.12.2022 tot 09.01.2023.

GREENFORCE zal de winnaar per email informeren via zijn of haar geregistreerde e-mailadres. De winnaar dient na ontvangst van dit bericht binnen 7 kalenderdagen na verzending van de e-mail te reageren met de volgende informatie: voornaam, achternaam, adres (straat en huisnummer, postcode en plaats) en eventueel telefoonnummer. Zodra wij een antwoord hebben ontvangen wordt de prijs naar het opgegeven adres gestuurd.

De ontvangst van de prijs is de verantwoordelijkheid van de winnaar. Hij/zij moet de prijs zelf in ontvangst nemen of een derde met uitdrukkelijke volmacht daartoe opdracht geven.

GREENFORCE behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer de prijs wordt verzonden. Dit kan tot drie weken duren.

GREENFORCE is niet aansprakelijk voor materiële gebreken aan de prijs en niet verantwoordelijk voor de staat waarin het product zich bevindt bij levering of schade die tijdens levering is ontstaan.

Indien GREENFORCE geen deugdelijke reactie van de winnaar ontvangt binnen de gestelde periode, komt het recht van de winnaar op de prijs te vervallen. De datum van verzending van de e-mail waarin de winnaar* wordt geïnformeerd over zijn/haar prijs is bepalend voor het ingaan van de termijn. Wanneer de winnaar zicht niet binnen 7 dagen na bekendmaking meldt, wordt er een andere winnaar aangewezen.

Het volgende geldt voor alle prijzen:

Als achteraf blijkt dat de winnaar* niet in aanmerking kwam voor deelname, vervalt zijn of haar recht op de prijs. Als de winnaar* de prijs niet in ontvangst kan nemen, moet hij/zij GREENFORCE daarvan per e-mail of per post op de hoogte stellen.

Indien een deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd, verliest hij/zij zijn/haar aanspraak op de prijs. Als de winnaar zijn/haar prijs al heeft ontvangen, kan GREENFORCE deze terugvorderen.

De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

4. Uitsluiting

Deelname via geautomatiseerde sweepstakes-robots, sweepstakes-clubs en zogenaamde "wegwerp"-e-mailadressen is niet toegestaan.

GREENFORCE is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden. GREENFORCE hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Indien een deelnemer wordt uitgesloten, vervalt zijn/haar claim op de prijs. Als de prijs al naar de deelnemer is verzonden, kan GREENFORCE deze terugvorderen.

5. Aansprakelijkheid en Garantie

GREENFORCE is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid.

GREENFORCE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de prijsvraag.

Ook is GREENFORCE niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, met name tijdens de gegevensoverdracht, of voor andere technische defecten. Wettelijke actie is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van GREENFORCE voor licht nalatige plichtsverzuimen is uitgesloten, met uitzondering van inbreuken op essentiële contractuele verplichtingen (zogenaamde hoofdverplichting, d.w.z. verplichtingen waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de vervulling waarvan de andere partij mag vertrouwen) en letsel aan het leven, de gezondheid en het lichaam van een persoon. De aansprakelijkheid van GREENFORCE is beperkt tot vergoeding van de directe schade die voorzienbaar en typisch is voor de omstandigheid in kwestie.

6. Voortijdige Beëindiging van de Winactie

GREENFORCE is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat GREENFORCE daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Dit geldt met name wanneer om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om andere juridische redenen het goede verloop van de winactie niet kan worden gegarandeerd.

Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door GREENFORCE op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

7. Diversen

De organisator is GREENFORCE Future Food AG, Streitfeldstraße 25, 81673 München, Duitsland.

De verantwoordelijke partij in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is GREENFORCE Future Food AG, München. Het (volgende) reglement over gegevensbescherming van GREENFORCE is van toepassing,

Contante betaling is niet mogelijk. GREENFORCE Future Food AG beslist over de uitreiking van de prijzen in natura.

De wedstrijd is niet gekoppeld aan Facebook of Instagram.

 

Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie aan.

Deze deelnamevoorwaarden kunnen door GREENFORCE te allen tijde zonder rechtvaardiging en afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd; zij zijn dan van toepassing in de overeenkomstige gewijzigde versie.

De plaats van jurisdictie is - voor zover toegestaan - de statutaire zetel van GREENFORCE.

Status: december 2022