Deelnamevoorwaarden Bavaria Box actie

1. Geldigheid van deelname

 

Iedereen die ouder is dan 18 jaar mag deelnemen. Internettoegang, online registratie en een geldig e-mailadres zijn vereist voor deelname.

Deelname vindt plaats door het invoeren van de gegevens in het actieformulier binnen de actieperiode van 05.10. tot 22.10.2023.

Deelname is mogelijk vanaf 05.10.23.

 

 

Elke deelnemer mag zich niet meer dan één keer registreren om deel te nemen aan de wedstrijd en is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en geschiktheid voor het doel van de informatie die hij of zij online verstrekt - elke onjuiste voorstelling van zaken is uitsluitend voor zijn of haar eigen rekening. GREENFORCE aanvaardt geen aansprakelijkheid in dit opzicht. Deelname aan de wedstrijd zelf is gratis, onder voorbehoud van de internetkosten en transmissiekosten van de deelnemer, waarvan de hoogte afhangt van het tarief dat de deelnemer heeft gekozen voor zijn mobiele telefoon of internetprovider.

 

Inzendingen die voor 23:59 op 22.10.2023 (sluitingsdatum) zijn gemaakt, zijn geldig. Inzendingen die om technische of andere redenen GREENFORCE niet, niet op tijd, niet volledig of anderszins niet correct bereiken, worden niet in behandeling genomen.

Deelnemers aan wedstrijdinschrijvingsdiensten en medewerkers van de organisator, evenals personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de voorbereiding en uitvoering van deze actie, zijn uitgesloten van deelname. Deelname via geautomatiseerde diensten en in naam van iemand anders is ook uitgesloten.

  

2. Deelname procedure

Deelnemers mogen een aankoop hebben gedaan in één aankooptransactie tijdens de aangegeven actieperiode.

Het algemene proces voor deelnemers is als volgt:

  1. Vul de GREENFORCE Lead Ad in
  2. Schrijf u in voor de GREENFORCE nieuwsbrief
  3. Ga akkoord met de deelnamevoorwaarden

 

3. Prijzen 

Tijdens de actieperiode zijn de volgende prijzen beschikbaar:

5x Vegan Verrassingspakket ter waarde van meer dan 50€ per stuk. Hierbij zit ook de Easy To Mix Leberkäse, die nog niet verkrijgbaar is.

Deelnemers maken kans op een van de 5 pakketten.

 

De hoofdprijs wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers tijdens de gehele actieperiode van 05.10.2023 tot 22.10.2023.

 

De winnaar* krijgt per e-mail bericht op zijn geregistreerde e-mailadres. De winnaar* moet zich binnen 7 kalenderdagen na verzending van de e-mail per e-mail melden met de volgende informatie: Voornaam, achternaam, adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats) en optioneel telefoonnummer. Zodra wij een reactie hebben ontvangen, wordt de prijs naar het opgegeven adres gestuurd.

Ontvangst van de hoofdprijs is de verantwoordelijkheid van de winnaar. De prijs moet in ontvangst worden genomen door de winnaar of door een derde met een uitdrukkelijke volmacht.

GREENFORCE behoudt zich het recht voor om te beslissen wanneer de prijs wordt verzonden. Dit kan tot drie weken duren.

 

Het recht op de hoofdprijs vervalt als de winnaar* het bericht niet binnen 7 dagen na verzending van de e-mail beantwoordt. De datum waarop de e-mail waarin de winnaar* op de hoogte werd gesteld van zijn/haar prijs werd verzonden en de datum waarop de prijskennisgeving naar de winnaar* werd verzonden, zijn bepalend voor de start van de tijdslimiet. In dit geval wordt willekeurig een nieuwe winnaar* van de prijs gekozen.

 

Het volgende geldt voor alle prijzen:

Als achteraf blijkt dat de winnaar* niet in aanmerking kwam, vervalt de aanspraak op de prijs. Als de winnaar* de prijs niet in ontvangst kan nemen, is hij/zij verplicht GREENFORCE hiervan per e-mail of per post op de hoogte te stellen.

 

Als een deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd, verliest hij/zij zijn/haar aanspraak op de prijs. Als de winnaar zijn/haar prijs al heeft ontvangen, kan GREENFORCE deze terugvorderen.

De aanspraak op een prijs is niet overdraagbaar en inwisseling is niet mogelijk. Er is geen recht op uitbetaling van de waarde van een prijs in geld. Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

 

4. Uitsluiting

 Deelname via geautomatiseerde sweepstakesrobots, sweepstakesclubs en zogenaamde "wegwerp"-e-mailadressen is niet toegestaan. GREENFORCE behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te diskwalificeren die deze algemene voorwaarden schendt. 

GREENFORCE behoudt zich het recht voor om elke deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten die valse informatie verstrekt tijdens het registratieproces, de algemene voorwaarden overtreedt en/of de wedstrijd verstoort.

 

Als een deelnemer wordt uitgesloten, vervalt zijn/haar aanspraak op de prijs. Als de prijs al naar de deelnemer is verzonden, kan de deelnemer de prijs bij GREENFORCE opvragen.

 

5. Aansprakelijkheid en garantie

Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie. GREENFORCE is niet aansprakelijk voor technische storingen die resulteren in het niet kunnen registreren op de promotionele website, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid.

 

GREENFORCE, het aangestelde agentschap en de deelnemende bedrijven aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens, in het bijzonder tijdens gegevensoverdracht, of andere technische defecten. Wettelijk verhaal is uitgesloten. 

De aansprakelijkheid van GREENFORCE voor licht nalatige plichtsverzuimen is uitgesloten, met uitzondering van inbreuken op essentiële contractuele plichten (zogenaamde kardinale plichten, d.w.z. plichten waarvan de vervulling essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de vervulling waarvan de andere partij regelmatig mag vertrouwen) en letsel aan het leven, de gezondheid en het lichaam van een persoon. De aansprakelijkheid van GREENFORCE is beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typische en directe schade overeenkomstig de aard van de respectieve dienst.

 

6. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

GREENFORCE behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of op te schorten. Dit geldt in het bijzonder als het om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, geknoei of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen niet mogelijk is om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

 

De aanspraken van de deelnemer op prestaties en schadevergoeding in het geval van voortijdige beëindiging van de competitie zijn uitgesloten binnen het kader van de bepalingen van punt 5.

 

7. Diversen

De organisator is GREENFORCE Future Food AG, Streitfeldstraße 25, 81673 München, Duitsland.

 De verantwoordelijke partij in de zin van art. 4 nr. 7 DSGVO is GREENFORCE Future Food AG, München. De (volgende) gegevensbeschermingsvoorschriften van GREENFORCE zijn van toepassing,

 

Contante betaling is niet mogelijk. De prijzen in natura worden overhandigd naar goeddunken van GREENFORCE Future Food AG.

De gerechtelijke procedure is uitgesloten.

Mochten afzonderlijke bepalingen ongeldig, onuitvoerbaar of onvolledig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen en zonder afzonderlijke kennisgeving door GREENFORCE worden gewijzigd, in welk geval de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

 

De plaats van jurisdictie is - voor zover toegestaan - de statutaire zetel van GREENFORCE.

Status: Oktober 2023